การประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต สู่ไทยแลนด์ 4.0