เพิ่มเพื่อน

ปรัชญาประจำวิทยาลัย

ปรัชญาประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

ปัญญามี  ดีต่อสังคม

ปรัชญาและจุดมุ่งหมาย

คณะผู้บริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร  มีความเชื่อมั่นว่า การจัดการศึกษาต้องมีความตั้งใจจริงที่จะมอบ สิ่ง ที่มีค่าแก่สังคม โดยนักศึกษาเป็นสื่อกลางที่สำคัญยิ่ง ที่จะถ่ายทอดคุณค่าต่างๆ ที่ผู้จัดการศึกษาสร้างสมและปลูกฝังให้ อันประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการอย่างดีเยี่ยม ความสามารถในการปฏิบัติถึงขั้นความชำนาญในวิชาชีพเฉพาะทาง วินัยในตนเองและในการทำงาน คุณธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพจะคงอยู่และแพร่กระจายออกสู่สังคม ตราบชั่วชีวิตของผู้จบการศึกษาเหล่านั้น

จากความเชื่อนี้ จุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา นอกจากจะเน้นให้นักศึกษาเกิดความรู้ ทักษะ วินัย และคุณธรรมแล้ว ยังกำหนดให้ผ่านประสบการณ์ทางสังคมด้วยการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกเพื่อสามารถกำหนดบทบาทในสังคมให้แก่ตนเองในลักษณะและ สถานภาพต่างๆได้

เป้าหมายของอุดมการณ์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จักต้องดำเนินการไปให้ถึงจุดที่ชัดเจนว่า ผู้จบการศึกษาออกไป นอกจากจะต้องสามารถสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคมแล้ว ยังจะต้องไม่สร้างภาระและความยุ่งยากให้แก่สังคมรอบตัวเขาเองอีกด้วย

จากปรัชญาและจุดมุ่งหมายข้างต้น จึงกำหนดเป็นคุณสมบัติที่จะต้องเสริมสร้างให้แก่ศิษย์ตั้งแต่เริ่มต้นเข้า เป็นนักศึกษา จนจบการศึกษา ออกไปสู่สังคมภายนอกได้

ปรัชญาวิทยาลัย  ปัญญามี  ดีต่อสังคม

ปัญญามี

ความรู้ก่อให้เกิดปัญญา ดังนั้นคนที่เข้ามาศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เพื่อเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ดี นักเรียน นักศึกษา ย่อมเกิดความเข้าใจ เกิดความรู้ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติ เกิดเป็นปัญญาประดุจแสงสว่างที่ส่องให้เห็นสรรพสิ่งต่างๆ และความสว่างแห่งปัญญาจะเพิ่มพูนขึ้น เพิ่มพูนขึ้นจนสามารถทำการสิ่งใดด้วยปัญญา ผลที่ตามมาคือความสำเร็จในชีวิตของตนเอง 

ดีต่อสังคม

การอบรมสั่งสอนให้ทุกคนประพฤติดี ปฏิบัติดี มีจิตใจที่ดี มิใช่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเอง

เท่านั้น การแนะนำให้นำเอาสิ่งดีต่างๆ ไปก่อประโยชน์กับสังคมภายนอก สังคมในหมู่พวก สังคมในครอบครัว และสังคมในวงกว้าง ผลดีที่กระทำไปย่อมกลับมาสู่บุคคลผู้นั้น ในยุคแห่งโลกาภิวัฒน์ มนุษย์จะอยู่โดดเดี่ยวหรือเห็นแก่ตัวไม่ได้ สังคมจะมีวงแคบเข้ามา สังคม  คือปัจจัย หนึ่งที่สำคัญ ต่อการดำรงชีวิต คนที่เพียบพร้อมด้วยปัญญา หากรู้จักทำความดีต่อสังคมด้วยแล้ว ย่อมทำให้ครอบครัวและประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขอย่างดียิ่ง

Visitors: 76,834