ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด

 

 

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช 2546

พ.ศ. 2547 


 

ดาวน์โหลด

 

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com