ระเบียบปฏิบัติของวิทยาลัย

1. การออกนอกบริเวณวิทยาลัย
    ห้ามนักเรียนนักศึกษาออกนอกบริเวณวิทยาลัยในระหว่างเวลาเรียน เว้นแต่มีความจำเป็นจะขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัย ให้ปฏิบัติดังนี้
    1.1 เขียนใบขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยเพื่อให้ครูที่ปรึกษาพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาต ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาได้เซ็นชื่ออนุญาตให้ออกนอกบริเวณวิทยาลัยให้นักเรียนนักศึกษานำบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาให้ครูเวรประจำวันเพื่อลงบันทึกในสมุดขออนุญาตออกนอกบริเวณวิทยาลัยจึงออกได้ตามวันเวลาที่กำหนด เมื่อนักเรียนนักศึกษาทำกิจธุระที่จำเป็นตามที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนนักศึกษากลับเข้าวิทยาลัยตามปกติ พร้อมทั้งบันทึกเวลากลับเข้ามาเรียนกับครูเวรประจำวัน
2. บัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
    เป็นหลักปฏิบัติของทางราชการที่กำหนดให้บุคคลต้องมีหลักฐานแสดงตนเองคือบัตรประจำตัว  ดังนั้นบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญที่เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
    เมื่อมาถึงวิทยาลัยจะต้องนำบัตรรูดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันทีเพื่อบันทึกเวลามาเรียนทันหรือมาเรียนสาย  และจะต้องพกบัตรตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัย
    ถ้านักเรียนนักศึกษามาสายบ่อย ๆ หรือไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนหรือใบแทนบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยออกให้  ถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของวิทยาลัยมีโทษตัดคะแนนความประพฤติ5  คะแนน
    ถ้านักเรียนนักศึกษากระทำความผิดดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 3 นอกจากถูกลงโทษ ตัดคะแนนความประพฤติแล้วจะถูกทำบันทึกแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
    ถ้านักเรียนนักศึกษากระทำความผิดดังกล่าวอีกเป็นครั้งที่ 4 จะถูกลงโทษไม่ให้เข้าเรียนในวันนั้น และเชิญผู้ปกครองมาทำคำรับรองที่จะควบคุมดูแลให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของวิทยาลัย
3. ระเบียบการแต่งกาย
    วิทยาลัยถือว่าระเบียบการแต่งกายเป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องปฏิบัติจนเป็นนิสัย  เพื่อจะได้เป็นผู้แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องสมกับที่จะเป็นนักธุรกิจที่ดีในอนาคต  และแสดงออกถึงความเป็นผู้รักษาระเบียบวินัย  เป็นการเชิดชูสถาบันโดยทางอ้อม
    ฉะนั้น  นักเรียนนักศึกษาต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาได้ทำสัญญาไว้กับวิทยาลัยด้วยการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของวิทยาลัยโดยเคร่งครัดและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวิทยาลัย จะต้องไม่มีการระเบิดหู  และมีรอยสักตามลำตัว
4. ของหาย – เก็บของได้
    วิทยาลัยขอย้ำว่าไม่ให้นักเรียนนักศึกษาใช้ของมีค่า  หรือนำติดตัวมาวิทยาลัยถ้ามีของหายภายในวิทยาลัยหรือเก็บของได้ให้ปฏิบัติดังนี้    
    4.1 นักเรียนนักศึกษาที่ทำของหายภายในบริเวณวิทยาลัยให้ไปแจ้งที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนเพื่อประกาศหาผู้ที่อาจจะเก็บของนั้นได้
    4.2 นักเรียนนักศึกษาที่เก็บของผู้อื่นได้ ให้นำของไปส่งไว้ที่ฝ่ายส่งเสริมพัฒนานักเรียนเพื่อประกาศหาเจ้าของ การลักขโมย หากจับได้มีโทษให้ออกสถานเดียว
5. ห้ามสูบบุหรี่
    การสูบบุหรี่ในบริเวณวิทยาลัยหรือขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่ใดก็ตาม  ถือเป็นความประพฤติที่ไม่เหมาะสม  มีความผิดและจะถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤติ
6. การขอรับทุนการศึกษาและขอกู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยได้รับทุนจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ มอบให้จำนวนมากรวมทั้งกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนหรือยื่นคำขอกู้ยื่ม จะต้องยื่นความจำนงต่อหัวหน้างานทุนการศึกษาและกองทุนกู้ยื่ม ตามที่วิทยาลัยกำหนด

7. การรับประทานอาหาร
    วิทยาลัยมีโรงอาหาร และร้านขายอาหารเพียงพอสำหรับนักเรียนและมีกรรมการคอยควบคุมดูแล จึงขอให้ปฏิบัติดังนี้
    7.1 การซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้เข้าคิวตามลำดับก่อนหลัง
    7.2ให้รับประทานอาหารในบริเวณที่จัดไว้ภายในโรงอาหารไม่นำอาหารเครื่องดื่มไปรับประทานในบริเวณอื่น
    7.3 รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของการรับประทานอาหาร
    7.4 เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วให้นำภาชนะไปใส่ในที่รองรับตามจุดต่าง ๆ หน้าร้านอาหาร โดยภาชนะอาหารและภาชนะเครื่องดื่มแยกกัน
    7.5 การรับประทานอาหารในระหว่างเวลาเรียน หรือนำอาหารเครื่องดื่มขึ้นไปบนอาคารเรียนถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบของวิทยาลัยจะได้รับโทษถูกตัดคะแนนความประพฤติ
    7.6 รักษามารยาทในการรับประทานอาหาร ไม่รับประทานมูมมาม หกเลอะเทอะและเหลือทิ้ง
    7.7 ห้ามรับประทานอาหารในเวลาเรียนโดยเด็ดขาด
8. การเยี่ยมหรือขอพบนักเรียนนักศึกษา
    ให้ผู้มาเยี่ยมหรือขอพบติดต่อกับยามรักษาความปลอดภัย  และให้ยามรักษาความปลอดภัยนำไปพบกับครูเวรประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครูเวรประชาสัมพันธ์ตามนักเรียนนักศึกษามาพบ  ไม่อนุญาตให้เดินเข้าไปตามหาเอง ซึ่งนอกจากจะไม่สะดวกแล้วยังเป็นปัญหากับการปฏิบัติงานของวิทยาลัย
9. การใช้โทรศัพท์
    โทรศัพท์ของวิทยาลัยมีไว้ติดต่องาน  จึงไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาใช้โทรศัพท์รวมทั้งไม่อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษารับโทรศัพท์จากภายนอกด้วย
    สำหรับการใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกนั้น  ให้ใช้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งมีอยู่และให้ใช้เฉพาะเวลาพักหรือว่างจากการเรียน
10.  การลาและลาป่วย
    นักเรียนนักศึกษาที่มีความจำเป็นมาเรียนไม่ได้ ให้เขียนใบลายื่นต่อครูที่ปรึกษาล่วงหน้า เมื่อครูที่ปรึกษาอนุญาตแล้ว นักเรียนนักศึกษาจะต้องนำใบลาไปแจ้งให้ครูผู้สอนแต่ละท่านทราบ สำหรับกรณีเจ็บป่วย ต้องส่งใบลาป่วยวันแรกที่กลับมาเรียน โดยต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาทราบ
11. กิจกรรม
    นักเรียนนักศึกษาทุกคน ต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมที่วิทยาลัยกำหนด ตามลักษณะกิจกรรม เช่น กลุ่มสัมพันธ์ อบรมจริยธรรม กีฬาสี ไหว้ครู ปฐมนิเทศ ลูกเสือชมรม เป็นต้น

12. กิจกรรมที่วิทยาลัยไม่จัดและไม่สนับสนุน
    กิจกรรมที่วิทยาลัยไม่จัดและไม่สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาจัด ได้แก่
-    การจัดการท่องเที่ยว
-    พิธีต้อนรับน้องใหม่
-    พิธีส่งพี่ที่จบการศึกษา
หากฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาโทษให้พักการเรียน
13. การเรียนวิชาทหารและผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร   
    วิทยาลัยมีภารกิจดำเนินการ  2  ลักษณะ  คือ
    13.1 ระดับ ปวส. การเรียนวิชาทหารจะรับสมัครผู้ที่เรียนวิชาทหารมาแล้วต่อเนื่อง  จะไม่เปิดรับสมัครปีที่  1  โดยสมัครที่งานนักศึกษาวิชาทหาร ตามกำหนดที่จะประกาศให้ทราบ
    13.2 ระดับ ปวช.เปิดรับสมัครผู้เรียนวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่  1 ตามเกณฑ์ของกรมการรักษาดินแดน
    13.3 การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารหรือการผ่อนผันการเรียกเข้ารับราชการให้แก่นักเรียนที่มีอายุครบกำหนดการเรียกเข้ารับราชการทหารในแต่ละปี ให้ส่ง สด.9 และหมายเรียกเข้าตรวจเลือก โดยติดต่อฝ่ายงานนักศึกษาวิชาทหารภายในกำหนดที่วิทยาลัยประกาศให้ทราบ
14. การใช้บริการห้องสมุดและศูนย์ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์
    14.1 เวลาให้บริการ
-    ห้องสมุดเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 07.00 – 18.30 น.
-    บริการยืม – คืน หนังสือและสิ่งพิมพ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
14.2 กฎและมารยาทการใช้ห้องสมุด นักเรียนนักศึกษาที่เข้าใช้ห้องสมุดจะต้องปฏิบัติตามกฎและมารยาทการใช้ห้องสมุดดังนี้
1.    แต่งกายสุภาพตามกฎระเบียบของสถาบัน
2.    ถอดรองเท้าและวางไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.    ฝากสิ่งของสัมภาระต่างๆ ไว้หน้าห้องสมุด
4.    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
5.    ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6.    ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด
7.    ไม่ฉีกหรือตัดหรือทำลายวัสดุสารนิเทศของห้องสมุด
8.    ปฏิบัติตามกฎและมารยาทการใช้ห้องสมุด

14.3 ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด
    14.3.1 การทำบัตรสมาชิก นักเรียนนักศึกษา ต้องดำเนินการดังนี้
1. เตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
2. แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ 
3. ยื่นบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบัตร
5. กรณีที่บัตรหาย อนุญาตให้ยืมได้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
    14.3.2 กรณียืม-คืน หนังสือ ให้ดำเนินการดังนี้
        1. ผู้ที่มีสิทธิ์ยืมหนังสือจากห้องสมุด ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเท่านั้น
        2. หนังสือยืมได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม
3. หนังสือจองหรือแบบเรียนยืมได้ 3 วัน หนังสือทั่วไปยืมได้ 7 วัน
        4. ครูอาจารย์ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม/ภาคเรียน
        5. วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสืออ้างอิง จุลสารและกฤตภาค ไม่อนุญาตให้ยืม
        6. ห้ามนำบัตรของผู้อื่นมายืม
การจ่ายค่าปรับ กรณีดังนี้
1.    ส่งหนังสือช้ากว่ากำหนด ปรับวันละ 3 บาท/วัน
2.    หนังสือหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทราบและหาซื้อใหม่ทดแทน/กรณีหาซื้อใหม่ไม่ได้ห้องสมุดจะสั่งซื้อให้ทางไปรษณีย์
3.    กรณีให้ผู้อื่นนำบัตรมายืม เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้ยืม และจะยึดบัตรทันทีและตัดสิทธิ์ในการยืม 1 สัปดาห์
4.    กรณีทำบัตรซ้ำ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะไม่อนุญาตให้ใช้บัตรทั้ง 2 ใบเป็นเวลา 1 ภาคเรียน
5.    เมื่อสิ้นภาคเรียน ยังคืนหนังสือไม่ครบ จะไม่ได้รับบัตรเข้าห้องสอบ
15. การใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์   
-    ให้บริการตั้งแต่ เวลา 09.05 – 16.25 น.
-    บันทึกชื่อ เวลา หมายเลขเครื่องทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้ห้อง
-    ห้ามเล่นเกม และ Web Site ลามก
-    อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนนักศึกษาเข้าใช้ห้องเฉพาะผู้ที่มีคาบว่างเท่านั้น
-    การใช้อินเตอร์เน็ต อนุญาตเฉพาะนักเรียน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
-    มารยาทการใช้ห้อง ให้ปฏิบัติเหมือนการใช้ห้องสมุดทุกประการ
16. การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ
    16.1 การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมงของนักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ตามหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำได้ คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใผ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดีในการทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระโดยก่อนที่จะได้รับใบส่งตัวฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพต้องผ่านการผึกปฏิบัติการใช้เครื่องใช้สำนักงานตามนโยบายที่กำหนด
    16.2 ผู้เรียนต้องจัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหลักสูตร ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 216 ชั่วโมง รวมจำนวน 4 หน่วยกิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจในลักษณะงานวิจัย ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ
17. บริการแนะแนวการศึกษาอาชีพและจัดหางาน ตลอดจนแนะแนวส่วนตัวและสังคม
    17.1 การให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในเรื่อง
        17.1.1 การเรียนการสอนและศึกษาต่อ
        17.1.2 ปัญหาส่วนตัว ครอบครัวและอื่นๆ
        17.1.3 การขอรับทุนการศึกษา
        17.1.4 การกู้ยืมจากกองทุนเพื่อการศึกษา
    17.2 จัดหางานให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
        17.2.1 มีการคัดเลือกผู้จบการศึกษา ให้แก่ธนาคาร/ห้างร้านต่างๆ และหน่วยงานของรัฐบาลและ
เอกชนที่แจ้งความจำนงต่อวิทยาลัย
        17.2.2 อบรมนักเรียนนักศึกษาก่อนที่จะส่งไปยังสถานที่ฝึกงาน
        17.2.3 จัดหางานให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแล้ว
18. งานสวัสดิการและพยาบาล
    ห้องพยาบาลมีให้บริการ 2 ที่ ห้องพักครูอาคารอเนกประสงค์ และ ห้องพักครูสาขางานธุรกิจสถานพยาบาล
นักเรียน ที่มีความประสงค์จะใช้บริการให้ปฏิบัติ ดังนี้
18.1 นักเรียนนักศึกษาที่มีอาการเจ็บป่วย ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอน พร้อมขออนุญาตออกจากห้องเรียน
18.2 ติดต่อครูที่อยู่ในห้องพยาบาล แจ้งอาการเจ็บป่วย ให้ครูทราบ เพื่อจะจ่ายยาได้ถูกต้อง กรณีที่มีความ
ประสงค์จะขอนอนพัก ให้ครูประจำห้องพยาบาลพิจารณา อาการเจ็บป่วย ก่อนอนุญาตให้นอนพักได้
ห้ามนักเรียนนักศึกษารับประทานยาเอง หรือเข้านอนพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูก่อน

18.3 นักเรียนนักศึกษาจะต้องบันทึกชื่อของนักเรียนนักศึกษาประเภทของยาที่รับประทาน และ กรณีนอน
พักผ่อน จะต้องมีชื่อของครูที่อนุญาตให้นอนพักผ่อน พร้อมบันทึกระยะเวลา ของการเข้าไปนอน
พักผ่อนด้วย
18.4 นักเรียนนักศึกษาต้องรักษามารยาทและความสงบเรียบร้อยในขณะนอนพัก ณ ห้องพยาบาล
18.5 ห้ามนักเรียนนักศึกษาหยิบ/เวชภัณฑ์ใดๆมาใช้ก่อนได้รับอนุญาต
18.6 กรณีที่นักเรียนนักศึกษามีอาการเจ็บป่ายมาก จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ งานสวัสดิการ
พยาบาลจะดำเนินการส่งโรงพยาบาล และติดต่อเพื่อแจ้งผู้ปกครองทราบทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาต้องเป็น
ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง
18.7 การติดต่อขอรับธนาณัติ พัสดุ ไปรษณีย์ภัณฑ์ สามารถติดต่อได้ที่งานสารบรรณ ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา
        08.30 – 18.30 น. โดยนักเรียนนักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษาต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
19. การลงทะเบียน
    วิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียน ให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนนั้น ขอแบบลงทะเบียนได้ที่งานการเงิน
    หากมีเหตุขัดข้องทางการเงินประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อผู้อำนวยการ โดยต้องชำระภายในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อสิทธิในการเข้าสอบโดยผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาตเป็นรายๆไป หากมิได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด และประสงค์จะรักษาสภาพการเป็นนักเรียน  ต้องติดต่อขอพักการเรียนภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากปิดการลงทะเบียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่กำหนดไว้
    นักเรียนนักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มในแต่ละภาคเรียนได้ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ
    การนับเวลาเรียนเพื่อมีสิทธิในการสอบในภาคเรียนหนึ่งๆ นักเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่เปิดเรียนเต็ม สำหรับรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคเรียน
    ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันสุดวิสัย วิทยาลัยอาจพิจารณาผ่อนผันให้เป็นรายๆ
20.  การขออนุญาตเลื่อนการสอบ
    นักเรียนนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้ามาสอบตามเวลาที่กำหนด อาจขออนุญาตเลื่อนการสอบได้ ในกรณีต่อไปนี้
    20.1 ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างการสอบหรือก่อนสอบ
    20.2 ถูกคุมตัวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
    20.3 เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมพิเศษอย่างอื่นโดยได้รับความยินยอม
จากวิทยาลัย
20.4 มีความจำเป็นอย่างอื่น โดยวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างแท้จริง นักเรียนนักศึกษา
ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตเลื่อนการสอบ ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนสอบหากไม่สามารถจะกระทำได้ ก็ให้วิทยาลัยพิจารณาเป็นรายๆไป นักเรียนจะขออนุญาตเลื่อน
การสอบไปได้ไม่เกินกำหนดสอบปลายภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป   
21. การประเมินผลการเรียน
    วิทยาลัยจะกำหนดประเมินผลการเรียนประจำภาคเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วจัดทำรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน ขอให้ผู้ปกครองช่วยติดตามทวงถาม แนะนำ ตักเตือน นักเรียนนักศึกษาในความควบคุมดูแลของท่านให้พยายามตั้งใจเล่าเรียนให้มีผลการเรียนที่ดี เพราะการที่จะเป็นผู้สำเร็จการศึกษานั้น นักเรียนนักศึกษาต้องมีผลการเรียนโดยค่าเฉลี่ยสะสมเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป และต้องเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียนและผ่านการฝึกงานตามหลักสูตรแล้วด้วย
22. การพ้นสภาพนักเรียน
    22.1 นักเรียนนักศึกษาจะพ้นสภาพตามเงื่อนไขในกรณีใดกรณีหนึ่ง ต่อไปนี้
1.    พ้นสภาพตามเกณฑ์วัดผล            2.    พ้นสภาพตามอายุการศึกษา
3.    สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร            4.    ลาออก
5.    ถึงแก่กรรม
22.2 พ้นสภาพโดยวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา (คัดชื่อออก) ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1.    ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่แสดงว่าไม่มีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียน
2.    ไม่มาติดต่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน
3.    ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยหรือของราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่วิทยาลัยหรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4.    ต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ
5.    ขาดคุณสมบัติของผู้เรียน
22.3 ผู้ที่พ้นสภาพนักเรียนแล้ว ประสงค์จะขอกลับเข้าเรียน จะต้องยื่นคำร้องต่อวิทยาลัยภายใน
        1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันพ้นสภาพนักเรียนเมื่อพิจารณาเห็นสมควรเข้าเรียนได้การกลับเข้า
เรียนตามข้อนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
1.    ต้องเข้าเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคเรียน เว้นแต่กลับเข้าเรียนในภาคเรียนเดียวกัน
2.    ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
3.    ให้นำจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้ไว้ และเป็นรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรขณะนั้น มานับรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการจบหลักสูตร
23. การศึกษาสาขาที่ 2
    ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร แล้วประสงค์จะขอกลับเข้าเรียนในสาขาอื่นที่ยังไม่เคยศึกษาเป็นสาขาที่ 2 สามารถยื่นคำร้องต่อวิทยาลัยโดยไม่จำกัดเวลา โดยวิทยาลัยจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการโอนหน่วยกิต และ
นักเรียนนักศึกษาเฉพาะวิชาในสาขาใหม่ และหลักสูตรใหม่จนครบรายวิชาที่จะสำเร็จการศึกษา สาขาที่ 2
24. การพักการเรียน
    วิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาลาพักการเรียนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อมีเหตุจำเป็นในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.    ได้รับทุนการศึกษาจากวิทยาลัยหรือหน่วยงานของภาครัฐ หรือองค์การเอกชนอื่นให้ไปศึกษาหรือดูงาน หรือเป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการเข้าร่วมประชุม หรือกรณีอื่นอันควรแก่การส่งเสริม
2.    เจ็บป่วยพักรักษาตัว
3.    เหตุจำเป็นอย่างอื่นๆตามที่วิทยาลัยจะพิจารณาเห็นสมควร
นักเรียนนักศึกษาที่ลาพักการเรียนต้องชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนนักศึกษาตามที่ระเบียบกำหนดไว้ แต่ถ้า
นักเรียนนักศึกษาได้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆครบถ้วนสำหรับภาคเรียนนั้นแล้ว ก็ไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพนักเรียนนักศึกษา  การอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาลาพักการเรียนและการสั่งให้นักเรียนนักศึกษาพักการเรียน วิทยาลัยจะทำหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ยกเว้นผู้ที่ทำงานแล้ว และเรียนภาคสมทบ
    นักเรียนนักศึกษาที่ลาพักเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียน เมื่อครบกำหนดเวลาที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียนแล้ว ให้ยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียน พร้อมด้วยหลักฐานการอนุญาตให้ลาพักการเรียนต่อผู้อำนวยการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันครบกำหนด หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่าพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา เว้นแต่เหตุสุดวิสัย
25. การลาออก
    นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักเรียนนักศึกษาระหว่างศึกษาอยู่ต้องให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองรับรองการลาออก เว้นแต่ผู้ที่ทำงานแล้วและเรียนภาคสมทบ
26. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี  15 ปี อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
    1. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี
    2. กิจกรรมศึกษาดูงาน
    3. กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ
    4.กิจกรรมสารสนเทศ

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com