ฝ่ายวิชาการ

นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการ ในเรื่อง ต่อไปนี้
1.  งานวัดผลและประเมินผล
    1. การลงทะเบียนเรียนซ้ำ, ภาคฤดูร้อน และรายวิชาที่มีผล การเรียนเป็น 0 (ศูนย์)
    2. การขออนุญาตเลื่อนการประเมินสรุปผลการเรียน ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบก่อนการประเมิน
        ไม่น้อยกว่า 3 วัน
    3. การเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา
2.  งานระเบียนผู้เรียน
    1. ทำบัตรนักเรียน นักศึกษา
    2. ขอใบรับรองสภาพนักเรียน นักศึกษา และใบรับรองความประพฤติ
    3. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา
    4. ออกใบรับรองสำเร็จการศึกษา/ระเบียนนักเรียน นักศึกษา/ใบประกาศนียบัตร
    5. การสมัครเรียน/การลาออก
    6. การแจ้งย้ายสาขา/การย้ายรอบ

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com