ฝ่ายบริการสถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อฝ่ายบริการสถานศึกษา ในเรื่อง ต่อไปนี้
1. งานพยาบาลนักเรียน นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพยาบาล ในกรณีดังต่อไปนี้
    กรณีป่วยเล็กน้อย มีความประสงค์จะรับประทานยา จะต้องปฏิบัติดังนี้
-    แจ้งอาจารย์ประจำห้อง ที่อยู่ในห้องพยาบาล บอกอาการป่วย เพื่อจะได้รับประทานยาที่ถูกประเภท
-    บันทึกหลักฐานการใช้ยา ในสมุดบันทึก ห้องพยาบาล
-    รับยาไปรับประทาน
กรณีป่วย มีความประสงค์ จะนอนพัก จะต้องปฏิบัติดังนี้
-    แจ้งอาจารย์ประจำห้อง บอกอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ยารับประทาน
-    บันทึกการขอพักในห้องพยาบาล ลงในสมุดบันทึกการใช้บริการห้องพยาบาล
-    รับประทานยา พร้อมกับนอนพัก
กรณีป่วยหนัก มีความประสงค์ไปโรงพยาบาล ก็ให้แจ้งความประสงค์ เพื่อนำส่งโรงพยาบาล
2. งานประกันอุบัติเหตุ วิทยาลัยจะทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่
วันที่ 16 พฤษภาคม และ สิ้นสุดวันที่ 15พฤษภาคมของปีถัดไป
การดำเนินการรับค่าประกันทั้ง 2 กรณี
กรณีที่ 1 แจ้งชื่อที่โรงพยาบาลที่ไปทำการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย แต่ต้องไม่เกินวงเงิน
กรณีที่ 2 สำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงิน มาเบิกกับบริษัทประกัน
โดยมีเอกสารการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้
1.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.    สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.    ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง
4.    ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง
5.    ให้นักเรียน นักศึกษา หรือ ผู้ปกครอง นำหลักฐานดังกล่าว ทั้งหมด ไปยื่นติดต่อที่บริษัทประกันเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com