ฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา สามารถติดต่อฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษา ในเรื่อง ต่อไปนี้

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามเอกสารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คุณสมบัติ

1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อ ปี

1.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา

1.3 ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี ในสาขาใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

1.4 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้

กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

1.5 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้โดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมเวลาแล้ว

ต้องไม่เกิน 60 ปี

2.ทุนการศึกาษา

คุณสมบัติ เป็นนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมทั้งมีความประพฤติเรียบร้อย ให้มารับแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษาภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี

 

3. ทำงานหลังเลิกเรียน

คุณสมบัติ เป็นผู้เรียนที่มีความอดทน ขยัน และมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมทั้งมีความประพฤติเรียบร้อย ให้มาแจ้งความจำนงที่ฝ่ายส่งเสริมสถานศึกษา

ข้อมูลบริการ

 

ข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจ

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com